close

Vypúšťať splaškové vody na vlastný pozemok či voľne do prírody je znakom hlbokej ignorácie a neznalosti zákona. Ak ale v blízkosti nehnuteľnosti nie je dostupná prípojka na verejnú kanalizáciu, vec sa musí riešiť inak. Jednou z možností je inštalácia zariadenia zvaného žumpa.

Betónová žumpa
Betónová žumpa

Žumpa sa javí ako veľmi dobré riešenie najmä pre sporadickejšie obývané nehnuteľnosti alebo objekty, ktoré obýva malý počet ľudí a pri ktorých sa nenachádza kanalizácia. Stavbu žumpy stačí ohlásiť na miestnom obecnom úrade či príslušnom stavebnom úrade ako drobnú stavbu.

Účel žumpy

Žumpa zachytáva splaškové vody, avšak nečistí ich a teda ani nevypúšťa do vôd podzemných alebo povrchových. O žumpách ako alternatíve k čističkám sa hovorí najmä v súvislosti s chatami či rekreačnými objektami, ale aj rodinnými domami bez možnosti napojenia na kanalizácia pri ktorých si najlepšie splnia svoje poslanie.

Akú veľkosť zvoliť

Pri výbere veľkosti, respektíve objemu žumpy, je potrebné rátať s dennou spotrebou vody na jedného obyvateľa tej-ktorej nehnuteľnosti. Spotreba vody sa pohybuje v zásade niekde medzi 80 – 150 litrami na osobu a deň – aplikujte tieto čísla na počet osôb a dní, počas ktorých sa nehnuteľnosť využíva, a porovnajte ich s objemom samotnej žumpy. Objem žúmp sa bežne pohybuje v rozmedzí od 4000 až po 12 000 litrov (práve vrchné hodnoty by mali byť ideálne vzhľadom na spotrebu 3-4 členných rodín).

Žumpu treba vyvážať

Nahromadenú splaškovú vodu je potrebné pravidelne vyvážať. Skôr, než si žumpu zaobstaráte, by ste sa teda mali informovať ohľadom možností a cien za vyvážanie splaškových vôd vo vašom okolí. Niekde sa platí za celý fekálny voz, za najazdené kilometre, inde len za odčerpaný objem. Aj keď je žumpa finančne relatívne výhodnou investíciou, mali by ste rátať aj s dodatočnými nákladmi práve v podobe využívania fekálneho vozu.

Tak či tak, na Slovensku poznajú a využívajú betónové žumpy Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice a mnoho mnoho iných miest a obcí.

Tags : kanalizáciaseptikžumpa
Jaroslav

The author Jaroslav

Leave a Response